ãºÊÁѤÃáÅлÃÐÇѵÔÂèͼÙéÊÁѤçҹ
 
  Çѹ·Õè                       
1. µÓá˹觷ÕèÊÁѤà              à§Ô¹à´×͹·Õèµéͧ¡Òà     
    Çѹ·ÕèÊÒÁÒöàÃÔèÁ§Ò¹ä´é                     ʶҹÐÀÒ¾¡Ò÷ӧҹ»Ñ¨¨ØºÑ¹ 
 
2. ʶҹÐÊèǹµÑÇ  
    ª×èÍ         Ê¡ØÅ         ª×èÍàÅè¹ 
    à¡Ô´Çѹ·Õè   à´×͹    ¾.È.    ÍÒÂØ     »Õ
     ºÑµÃ»ÃЪҪ¹/ºÑµÃ¢éÒÃÒª¡Òà àÅ¢·Õè   
    Ê¶Ò¹ÐÀÒ¾·Ò§·ËÒà           Í×è¹æ
    ·ÕèÍÂÙè»Ñ¨¨ØºÑ¹
    
    àºÍÃìâ·ÃÈѾ·ì  
 
3. ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
  ÃдѺ ʶҺѹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¨Ñ§ËÇÑ´ ÊÒ¢Ò ÇزԷÕèÊÓàÃç¨ »Õ·ÕèÊÓàÃç¨ à¡Ã´à©ÅÕèÂ
ÁѸÂÁ»ÅÒÂ/»Çª.
»ÇÊ./»Ç·.
»ÃÔ­­ÒµÃÕ
Í×è¹ æ
 
4. »ÃÐÇѵԡÒ÷ӧҹ
  ª×èÍʶҹ»ÃСͺ¡Òà ÃÐÂÐàÇÅÒ§Ò¹ à§Ô¹à´×͹ µÓá˹è§/ ÅѡɳЧҹ ÊÒà˵طÕèÍÍ¡
¨Ò¡ ¶Ö§ àÃÔèÁ ÍÍ¡
    ¢éÒ¾à¨éÒ¢ÍÃѺÃͧÇèÒ¢éͤÇÒÁ¢éÒ§µé¹¹Õéà»ç¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§·Ø¡»ÃСÒÃ
 
  Ê觻ÃÐÇÑµÔ          ¡àÅÔ¡